Privacybeleid en beloningsbeleid

Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van u als websitebezoeker, op basis van artikel 8, onder f, van de Wbp (noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang).

Wij hebben echter waarborgen getroffen waardoor uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang. Dit hebben wij gedaan middels de volgende maatregelen:

  • wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
  • wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Klik op onderstaande link om ons volledige privacybeleid te lezen.

Privacybeleid ADF stichting 2018

Beloningsbeleid

De ADF stichting hanteert het volgende beloningsbeleid.

Vrijwilligers
De ADF stichting is een vrijwilligersorganisatie met meer dan 100 vrijwilligers die mensen in het hele land helpen door hun ervaring(sdeskundigheid) te delen. Vrijwilligers ontvangen daarvoor geen beloning. De ADF stichting vergoedt reiskosten en onkosten.

Medewerkers
De vrijwilligers van de ADF stichting worden ondersteund door een vrijwilligerscoördinator en een directeur.

Het salaris van de vrijwilligerscoördinator is conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Bij de bepaling van de beloning van de directeur is de Code Wijffels en de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland gevolgd. Op grond van die adviesregeling geldt een maximum jaarinkomen van € 67.658 voor de directie (functiegroep C is van toepassing). Het jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2018 € 54.922 per jaar (inclusief vakantiegeld, 13e maand, belastbare vergoedingen, werkgeversbijdrage pensioen). De directeur krijgt geen bonussen of andere extra vergoedingen, leningen of garanties. Het toezichthoudend bestuur controleert de onkostendeclaratie van de directeur.

Toezichthoudend bestuur
Het toezichthoudend bestuur werkt onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoedingen.