Organisatie

Missie

De ADF stichting is een patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten. We zijn een platform voor ontmoeting, kennisdeling en belangenbehartiging dat bijdraagt aan herstel van mensen met overmatige angst. Wij streven naar meer openheid over – en meer begrip voor – angst- en dwangklachten.

Visie

De ADF stichting is een moderne netwerkorganisatie. We werken samen met behandelaren, kenniscentra, andere patiënten- en familieorganisaties, regionale cliëntenorganisaties en MIND. In alles wat we doen stellen we patiënten en naasten centraal. Samen werken we aan de emancipatie van mensen met angst- en dwangklachten. We werken mee aan het verbeteren van een herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg waar ervaringsdeskundigheid een vanzelfsprekend en geaccepteerd onderdeel uitmaakt.

Kernwaarden

Openheid

We maken angst en dwang bespreekbaar. Openheid leidt tot meer kennis en begrip bij de patiënt en zijn omgeving, minder schaamte en betere kansen op herstel.

Begrip

We weten uit eigen ervaring hoe ingrijpend angst en dwang kunnen zijn. Wij accepteren je zoals je bent en oordelen niet.

Verbinding

1 op de 5 mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een angststoornis. Laten we elkaar ontmoeten en elkaar steunen, inspireren en hoop geven!

Deskundigheid

De ervaringsdeskundigen van de ADF stichting zetten hun kennis, deskundigheid en ervaring graag in om anderen te helpen. De ADF stichting heeft betrouwbare kennis over angst- en dwangstoornissen en werkt samen met een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde behandelaars. We delen onze (ervarings)deskundigheid en netwerk graag met jou.

Speerpunten 2019 - 2022

  1. Groei naar vijfduizend donateurs ter waarborging van maatschappelijk draagvlak, continuïteit en om samen sterker te staan.
  2. Bespreekbaar maken van trauma- en stressgerelateerde stoornissen. Het bieden van ervaringsdeskundige ondersteuning en peer-to-peer-support op het gebied van (C)PTSS.
  3. Landelijke dekking lotgenotencontact/supportgroepen met angstgroepen en dwanggroepen.
  4. Landelijk dekkend online ontmoetingsplatform waar patiënten/naasten elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.
  5. ADF panel: vijftig opgeleide ervaringsdeskundigen die op volwaardige basis bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, poliklinieken, nazorg enz.
  6. Jaarlijks drie themabijeenkomsten organiseren met als doel patiënten, naastbetrokkenen en behandelaren te verbinden op een inspirerend thema.

Resultaten en jaarverslagen

Steeds meer mensen vinden hun weg naar de ADF

We bestaan al meer dan vijftig jaar, maar we zijn nog lang niet klaar. Ongeveer 20% van de bevolking krijgt in zijn of haar leven te maken met een angststoornis, terwijl zo’n 2,5% van de bevolking te kampen krijgt met een dwangstoornis. Angst en dwang gaan in 40% van de gevallen gecombineerd met depressie. Gelukkig weten steeds meer mensen ons te vinden voor informatie, ervaringsdeskundig advies en (online) lotgenotencontact.

Het jaar 2020 stond ook voor de ADF stichting in het teken van de coronapandemie. Onze telefonische hulpdienst is het hele jaar door bereikbaar geweest. Juist ook tijdens de lockdown-persiodes hebben veel mensen hiervan gebruik gemaakt. De ADF stichting is in 2020 maar liefst 2.500 keer gebeld.

Vanwege de coronabeperkingen hebben de meeste gespreksgroepen voor lotgenoten in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Ook hebben we geen themabijeenkomsten kunnen organiseren. Gelukkig konden een aantal gespreksgroepen hun lotgenotencontact online voortzetten. Voor online lotgenotencontact konden mensen in 2020 niet alleen terecht op de ADF Facebookgroep, maar ook op het nieuwe OCDcafé. Trainingen als ‘Mindfulness’, ‘YinYoga: Zacht met Angst’ en ‘Ouders en Partners’ zijn ook online gegaan. Meer dan ooit zet de ADF stichting zich ook online in om angst en dwang bespreekbaar te maken en om mensen te informeren en te helpen. De website adfstichting.nl is in 2020 door een kwart miljoen gebruikers bezocht. Het aantal volgers van de ADF Facebookpagina blijft stijgen.

Het prijswinnende kwartaalmagazine Vizier ligt op de mat bij onze donateurs en in steeds meer wachtkamers van GGZ-instellingen en zelfstandige therapeuten.

Benieuwd naar de resultaten van voorgaande jaren? Bekijk dan onze jaarverslagen:

In onze statuten zijn het doel, de werkingssfeer en structuur van de Angst, Dwang en Fobie stichting vastgelegd.

ANBI en Erkend Goed Doel

ANBI

De Angst, Dwang en Fobie stichting zet zich honderd procent in voor (jonge) mensen met angst en dwang. Daarom staan we bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI’s als de ADF stichting gelden interessante fiscale voordelen.

Zo betaalt de ADF stichting geen successierecht of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan mensen met angst en dwang. Als donateur van de ADF stichting kun je jouw donatie van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Je kunt dus goedkoper geven…of meer geven zonder extra kosten natuurlijk.

Meer informatie over aftrekken van giften aan ANBI’s kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer van de ADF stichting (RSIN) is 4801726.

CBF Erkend Goed Doel

De Angst, Dwang en Fobie stichting is een Erkend Goed Doel. Deze erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. De ADF stichting voldoet aan de strenge erkenningseisen. De toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet jij zeker dat wij zorgvuldig omgaan met jouw donatie en hierover verantwoording afleggen.

Wat is de Erkenning?

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Maar liefst 4,4 miljard euro aan geefgeld staat onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Meer informatie over de CBF erkenning en de kwaliteitseisen die het CBF stelt aan een Erkend Goed Doel vind je op de website van het CBF.

Privacybeleid

Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van u als websitebezoeker, op basis van artikel 8, onder f, van de Wbp (noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang). Wij hebben echter waarborgen getroffen waardoor uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang. Dit hebben wij gedaan middels de volgende maatregelen:

wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;

wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;

wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet;

wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Klik op onderstaande link om ons volledige privacybeleid te lezen:

Privacybeleid ADF stichting 2020

Beloningsbeleid

De ADF stichting hanteert het volgende beloningsbeleid.

Vrijwilligers

De ADF stichting is een vrijwilligersorganisatie met meer dan honderd vrijwilligers die mensen in het hele land helpen door hun ervaring(sdeskundigheid) te delen. Vrijwilligers ontvangen daarvoor geen beloning. De ADF stichting vergoedt reiskosten en onkosten.

Medewerkers

De vrijwilligers van de ADF stichting worden ondersteund door een vrijwilligerscoördinator en een directeur.

Het salaris van de vrijwilligerscoördinator is conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Bij de bepaling van de beloning van de directeur is de Code Wijffels en de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland gevolgd. Op grond die adviesregeling geldt een maximum jaarinkomen € 67.658 voor de directie (functiegroep C is van toepassing). Jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2018 € 54.922 per jaar (inclusief vakantiegeld, 13e maand, belastbare vergoedingen, werkgeversbijdrage pensioen). De directeur krijgt geen bonussen of andere extra vergoedingen, leningen of garanties. Het toezichthoudend bestuur controleert de onkostendeclaratie van de directeur.

Toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend bestuur werkt onbezoldigd.