Organisatie

Missie

De ADF stichting is een patiënten- en familieorganisatie voor iedereen die te maken heeft met angst- en dwangklachten. We zijn een platform voor ontmoeting, kennisdeling en belangenbehartiging dat bijdraagt aan herstel van mensen met overmatige angst. Wij streven naar meer openheid over – en meer begrip voor – angst- en dwangklachten.

Visie

De ADF stichting is een moderne netwerkorganisatie. We werken samen met behandelaren, kenniscentra, andere patiënten- en familieorganisaties, regionale cliëntenorganisaties en MIND. In alles wat we doen stellen we patiënten en naasten centraal. Samen werken we aan de emancipatie van mensen met angst- en dwangklachten. We werken mee aan het verbeteren van een herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg waar ervaringsdeskundigheid een vanzelfsprekend en geaccepteerd onderdeel uitmaakt.

Kernwaarden

Openheid

We maken angst en dwang bespreekbaar. Openheid leidt tot meer kennis en begrip bij de patiënt en zijn omgeving, minder schaamte en betere kansen op herstel.

Begrip

We weten uit eigen ervaring hoe ingrijpend angst en dwang kunnen zijn. Wij accepteren je zoals je bent en oordelen niet.

Verbinding

1 op de 5 mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een angststoornis. Laten we elkaar ontmoeten en elkaar steunen, inspireren en hoop geven!

Deskundigheid

De ervaringsdeskundigen van de ADF stichting zetten hun kennis, deskundigheid en ervaring graag in om anderen te helpen. De ADF stichting heeft betrouwbare kennis over angst- en dwangstoornissen en werkt samen met een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde behandelaars. We delen onze (ervarings)deskundigheid en netwerk graag met jou.

Speerpunten 2019 - 2022

  1. Groei naar vijfduizend donateurs ter waarborging van maatschappelijk draagvlak, continuïteit en om samen sterker te staan.
  2. Bespreekbaar maken van trauma- en stressgerelateerde stoornissen. Het bieden van ervaringsdeskundige ondersteuning en peer-to-peer-support op het gebied van (C)PTSS.
  3. Landelijke dekking lotgenotencontact/supportgroepen met angstgroepen en dwanggroepen.
  4. Landelijk dekkend online ontmoetingsplatform waar patiënten/naasten elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen.
  5. ADF panel: vijftig opgeleide ervaringsdeskundigen die op volwaardige basis bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek, poliklinieken, nazorg enz.
  6. Jaarlijks drie themabijeenkomsten organiseren met als doel patiënten, naastbetrokkenen en behandelaren te verbinden op een inspirerend thema.

Resultaten en jaarverslagen

In 2018 bestond de ADF stichting maar liefst vijftig jaar! Daarmee zijn wij één van de oudste patiënten- en naastenorganisaties van Nederland. Dat was reden voor een speciale jubilieumuitgave van het prijswinnende magazine Vizier en een inspirerend jubileumcongres. Verbinding, openheid, empowerment, kennisdeling en gezamenlijke besluitvorming door patiënt en behandelaar stonden hierin centraal.

Wisselwerking patiënt en behandelaar

Het dagvoorzitterschap werd op inspirerende wijze verzorgd door prof. dr. A.J.L.M. van Balkom en cabaretier Pepijn Schoneveld. Hiermee hebben we de thema’s ‘open over angst’ en ‘shared decision making’ doorgetrokken tot in het dagvoorzitterschap. Pepijn Schoneveld leeft namelijk zelf met angstklachten en is daar open over. Ton van Balkom is zijn behandelend psychiater, hetgeen een mooie wisselwerking tussen patiënt en behandelaar opleverde.

Het programma bood patiënten, naasten en geïnteresseerden inzicht in de laatste ontwikkelingen op het gebied van behandelingen van angst- en dwangstoornissen. De inhoud van het programma droeg bij aan de doelstellingen kennisdeling en openheid. Rode draad van de dag was het thema ‘shared decision making’; een manier van werken waarbij behandelaar en patiënt samen tot een beleid komen dat het beste bij de patiënt past. Dit is een belangrijk onderdeel van de nieuwe zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen. In dat kader heeft de ADF een patiëntenversie in de vorm van een beeldverhaal ontwikkeld. Het eerste exemplaar hiervan werd tijdens de opening van het congres aangeboden aan staatssecretaris Paul Blokhuis.

Wil je presentaties op het hoofdpodium terugkijken? Dan kan op het ADF YouTube kanaal. Of lees de eindevaluatie van het ADF jubileumcongres.

Steeds meer mensen vinden hun weg naar de ADF

We bestaan al vijftig jaar, maar we zijn nog lang niet klaar. Ongeveer 20% van de bevolking krijgt in zijn of haar leven te maken met een angststoornis, terwijl zo’n 2,5% van de bevolking te kampen krijgt met een dwangstoornis. Angst en dwang gaan in 40% van de gevallen gecombineerd met depressie. Gelukkig weten steeds meer mensen ons te vinden voor informatie, ervaringsdeskundig advies en (online) lotgenotencontact.

De ADF stichting is in 2018 meer dan 2.500 keer gebeld op het nummer van de hulptelefoon en steeds meer mensen maken gebruik van de inloopmogelijkheid (op afspraak) en de vraagbaak via e-mail.

In het jaar 2018 hebben op twintig locaties in het land meer dan 300 deelnemers baat gehad bij ADF lotgenotencontact. Het online lotgenotencontact via de ADF Facebookgroep groeit snel. Trainingen als ‘Mindfulness’, ‘YinYoga: Zacht met Angst’ en ‘Ouders en Partners’ waren goed bezocht.

Ook online zet de ADF zich in om angst en dwang bespreekbaar te maken en om mensen te informeren en te helpen. De website adfstichting.nl is in 2018 door een kwart miljoen gebruikers bezocht. Het aantal volgers van de ADF Facebookpagina blijft stijgen en het ADF YouTube kanaal is in ontwikkeling. Een innovatief voorbeeld is de YouTube chatroom waar iedereen die last heeft van sociale angst onder begeleiding van onze ervaringsdeskundige moderators kan chatten.

Het prijswinnende kwartaalmagazine Vizier ligt op de mat bij onze donateurs en in steeds meer wachtkamers van GGZ-instellingen en zelfstandige therapeuten.

In het jaarverslag 2018 kun je zien wat wij met je bijdrage hebben gedaan en welke resultaten er zijn behaald dankzij de steun en inzet van onze donateurs, vrijwilligers en partners. Benieuwd naar de resultaten van voorgaande jaren? Bekijk dan het jaarverslag 2016 of het jaarverslag 2017.

In onze statuten zijn het doel, de werkingssfeer en structuur van de Angst, Dwang en Fobie stichting vastgelegd.

ANBI en Erkend Goed Doel

ANBI

De Angst, Dwang en Fobie stichting zet zich honderd procent in voor (jonge) mensen met angst en dwang. Daarom staan we bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI’s als de ADF stichting gelden interessante fiscale voordelen.

Zo betaalt de ADF stichting geen successierecht of schenkingsrecht over erfenissen en schenkingen. Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan mensen met angst en dwang. Als donateur van de ADF stichting kun je jouw donatie van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Je kunt dus goedkoper geven…of meer geven zonder extra kosten natuurlijk.

Meer informatie over aftrekken van giften aan ANBI’s kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer van de ADF stichting (RSIN) is 008679939.

Erkend Goed Doel

De Angst, Dwang en Fobie stichting is een Erkend Goed Doel. Deze erkenning van het Centraal Bureau Fondsenwerving is het keurmerk voor goede doelen in Nederland.

De ADF stichting voldoet aan de strenge erkenningseisen. De toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet jij zeker dat wij zorgvuldig omgaan met jouw donatie en hierover verantwoording afleggen.

Meer informatie over de CBF erkenning en de kwaliteitseisen die het CBF stelt aan een Erkend Goed Doel vind je op de website van het CBF.

Privacybeleid

Deze site maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Hiermee verwerken wij de persoonsgegevens van u als websitebezoeker, op basis van artikel 8, onder f, van de Wbp (noodzaak ter behartiging van uw gerechtvaardigd belang). Wij hebben echter waarborgen getroffen waardoor uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang. Dit hebben wij gedaan middels de volgende maatregelen:

wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;

wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;

wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet;

wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Klik op onderstaande link om ons volledige privacybeleid te lezen:

Privacybeleid ADF stichting 2020

Beloningsbeleid

De ADF stichting hanteert het volgende beloningsbeleid.

Vrijwilligers

De ADF stichting is een vrijwilligersorganisatie met meer dan honderd vrijwilligers die mensen in het hele land helpen door hun ervaring(sdeskundigheid) te delen. Vrijwilligers ontvangen daarvoor geen beloning. De ADF stichting vergoedt reiskosten en onkosten.

Medewerkers

De vrijwilligers van de ADF stichting worden ondersteund door een vrijwilligerscoördinator en een directeur.

Het salaris van de vrijwilligerscoördinator is conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening. Bij de bepaling van de beloning van de directeur is de Code Wijffels en de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland gevolgd. Op grond die adviesregeling geldt een maximum jaarinkomen € 67.658 voor de directie (functiegroep C is van toepassing). Jaarinkomen van de directeur bedroeg in 2018 € 54.922 per jaar (inclusief vakantiegeld, 13e maand, belastbare vergoedingen, werkgeversbijdrage pensioen). De directeur krijgt geen bonussen of andere extra vergoedingen, leningen of garanties. Het toezichthoudend bestuur controleert de onkostendeclaratie van de directeur.

Toezichthoudend bestuur

Het toezichthoudend bestuur werkt onbezoldigd.